Σήμερον πάσα κτίσις άγάλλεται και χαίρει, ότι Χριστός άνέστη και ‘Άδης έσκυλεύθη»! Σήμερα άνθρωποι και άγγελοι, ζώντες και κεκοιμημένοι, τό σύμπαν  ολόκληρο, «ούρανός τε και γή και τά καταχθόνια», τά πάντα γιορτάζουν και πανηγυρίζουν τήν Ανάσταση τοΰ Χριστού! Τό αναφέρει και τό σημερινό απο­στολικό ανάγνωσμα: Ό Κύριος «παρέστησεν έαυτόν ζώντα μετά τό παθείν αύτόν», δηλαδή μετά τό Πάθος και τόν θάνατο Του παρουσιά­στηκε στούς μαθητές Του ζωντανός, άναστημένος!

Θαύμα πρωτοφανές και νίκη συγκλονιστική! Διότι μέ τήν Άνάστασή Του ό Κύριος ‘Ιησούς νίκησε τόν θάνατο και συνέτριψε τόν διάβολο. Πρόκειται γιά τή μεγαλύτερη νίκη πού συνέβη στήν ιστορία τοΰ κόσμου και ή όποία έγγυάται γιά κάθε πιστό χριστιανό τήν άρχή μιας άλλης βιοτής (ζωής) μέ αιώνια προοπτική: «Θανάτου έορτάζομεν νέκρωσιν, Άδου τήν καθαίρεσιν, άλλης βιοτής τής αιωνίου άπαρχήν».
Γι΄ αύτό και ή ‘Εκκλησία μας άπό σήμερα και γιά σαράντα ημέρες έορτάζει μέ λαμπρότη­τα τήν Ανάσταση τοΰ Κυρίου και μάς καλεί νά ψάλλουμε μέ όλη μας τή δύναμη και νά δια­λαλούμε παντού τό «Χριστός άνέστη»! Και ή αντίστοιχη άπάντηση άς άκούγεται μέ άκλόνητη πίστη και άπόλυτη βεβαιότητα: «Αληθώς άνέστη ό Κύριος»! Αύτός θά είναι πλέον ό καθημερινός χαιρετισμός μας γιά όλη αύτή τήν αναστάσιμη περίοδο. Αύτό εΐναι τό πιό έλπιδοφόρο μήνυμα γιά τόν σύγχρο­νο ταλαιπωρημένο κόσμο πού άναζητά στήριγμα κι ελπίδα, άλλά και γιά τόν κάθε άνθρωπο. Διότι κάθε άνθρωπος ιγαπά τή ζωή και θέλει νά ζήσει!

Τό συγκλονιστικό γεγονός τής Αναστά­σεως τού Σωτήρος Χριστού άποτελεΐ βα­σικό θεμέλιο τής πίστεως τών χριστιανών, άλλά και πέτρα σκανδάλου γιά τούς ά­πιστους. Είναι τό κρίσιμο σημείο όπου σκοντάφτει ή άνθρώπινη λογική. Άραγε άναστήθηκε ό Χριστός στ’ άλήθεια; Πώς είμαστε βέβαιοι γι’ αύτό;… Στις Πράξεις τών Αποστόλων, πού άρχίζουν νά άναγινώσκονται άπό τήν ήμέρα τού Πάσχα, διαβάζουμε ότι ό άναστάς Κύριος βεβαί­ωνε τούς μαθητές Του γιά τήν Άνάστασή Του μέ πολλές αποδείξεις: «έν πολ­λοίς τεκμηρίοις, δι’ ήμερών τεσσαράκοντα όπτανόμενος αύτοίς». ‘Επί σαράντα ημέ­ρες έμφανιζόταν στούς Αποστόλους κατά διαστήματα, τούς μιλούσε, έτρωγε μαζί τους, συζητούσαν και τούς αποκάλυπτε τά μυστήρια τής Βασιλείας τού Θεού.
“Ολα αύτά δέν μπορεί νά είναι ψέμα και άπάτη, διότι συνέβησαν όχι μόνο ένώπιον τών Αποστόλων άλλά και ένώπιον πολλών άλλων μαρτύρων σέ διαφορετικό χρόνο και τόπο. Άλλά και οί ϊδιοι οί Από­στολοι δέν ήταν εύκολόπιστοι και άφελείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι δέν πίστεψαν άμέσως τις Μυροφόρες γυναίκες, όταν έκείνες τούς άνήγγειλαν την είδηση γιά τήν Ανάσταση, άλλά έτρεξαν οί ίδιοι νά διαπι­στώσουν τήν άλήθεια. Και ό Θωμάς, όπως είναι γνωστό, ήθελε νά δεί τόν Χριστό και νά Τόν ψηλαφήσει γιά νά πιστέψει ότι πραγματικά άναστήθηκε. Όλα αύτά φανε­ρώνουν ότι οί μαθητές δέν δέχθηκαν άβασάνιστα τήν Ανάσταση τού Χριστού, άλ­λά βεβαιώθηκαν άπό τις έπανειλημμένες έμφανίσεις τού Άναστάντος γιά τήν άλή­θεια τού πράγματος. Άλλωστε και μόνο τό γεγονός ότι οί άγιοι Απόστολοι άφιέρωσαν τή ζωή τους ολόκληρη γιά νά έξαγγέλλουν «τό φαιδρόν τής Αναστάσεως κήρυγμα» χωρίς νά ύπολογίζουν κόπους, περιφρο­νήσεις, έξευτελισμούς, μαρτύρια και θάνα­το, άποδεικνύει τήν άλήθεια τής Αναστά­σεως.
Αύτή τήν άλήθεια τής Αναστάσεως τού Κυρίου καλούμαστε κι έμείς οί πιστοί χρι­στιανοί νά διακηρύττουμε, σύμφωνα μέ τόν λόγο τού άναστάντος Κυρίου πού μάς μεταφέρει τό σημερινό άποστολικό άνάγνωσμα. Απευθύνεται ό Κύριος στούς Μαθητές Του και τούς προαναγγέλλει ότι θά λάβουν δύναμη και ένίσχυση άπό τό Άγιο Πνεύμα. Και έπιλέγει: «Έσεσθέ μοι μάρτυρες έν τε Ιερουσαλήμ και έν πάση τή Ιουδαία και Σαμαρεία και έως έσχάτου τής γης». Εσείς θά γίνετε μάρτυρες τής ζωής μου και τής διδασκαλίας μου και στήν Ιε­ρουσαλήμ και σ’ όλη τήν Ιουδαία και στή Σαμάρεια και μέχρι τό τελευταίο και πιό άπομακρυσμένο σημείο τής γης.

Μάρτυρες τής Αναστάσεως άναδείχθηκαν οί άγιοι Απόστολοι, οί Μάρτυρες, οί Όμολογητές, οί θεοφόροι Πατέρες και Οι­κουμενικοί Διδάσκαλοι, οί όσιοι Ασκητές και όλοι γενικά όσοι φανέρωσαν στή ζωή τους «έργω και λόγω» τή δύναμη τής Ανα­στάσεως. Μάρτυρας τής Αναστάσεως άποδεικνύεται και κάθε πιστός χριστιανός πού άντιστέκεται στή φθορά τής άμαρτίας και ζει άπαλλαγμένος άπό τά πάθη, αύτός πού ύπομένει τόν πόνο και τις δοκιμασίες, αύτός πού δέν φοβάται τόν θάνα­το, άλλά τόν άντικρίζει ώς πέρασμα στήν αιώνια ζωή. Αύτή τή μαρτυρία άς δίνου­με κι έμείς μέ τή ζωή μας, ώστε νά άντηχεί και στό περιβάλλον μας τό πιό συγκλονι­στικό μήνυμα έλπίδας: «Χριστός άνέστη! – Αληθώς άνέστη!»

Please follow and like us:
error
fb-share-icon

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Σύμβολο κράτησης θέσης avatar

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *