Μακάρια ἡ ταπεινὴ ψυχή, τὴν ἀγαπᾶ ὁ Κύριος.
Τοὺς ταπεινοὺς ἁγίους τοὺς μακαρίζουν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ καὶ ὁ Κύριος τοὺς δίνει τὴ δόξα νὰ εἶναι μαζί Του·
 «ὅπου ἐγώ εἰμι, ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται».
᾿Ανώτερη ἀπὸ ὅλους στὴν ταπείνωση εἶναι ἡ Παναγία Μητέρα τοῦ Θεοῦ καὶ γι᾿αὐτὸ Τὴν μακαρίζουν ὅλες οἱ γενεὲς τῆς γῆς καὶ Τὴν ὑπηρετοῦν ὅλες οἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν.
 Καὶ Αὐτὴν τὴν Μητέρα Του μᾶς ἔδωσε ὁ Κύριος γιὰ προστασία καὶ βοήθεια.
Δὲν ὑπάρχει τίποτε ἀνώτερο ἀπὸ τὸ νὰ ζεῖ κάποιος μὲ ταπείνωση καὶ ἀγάπη.
 Τότε ἐπικρατεῖ στὴν ψυχὴ μεγάλη εἰρήνη καὶ δὲν ὑπεραίρεται ἀπέναντι στὸν ἀδελφό.
 ῍Αν ἀγαποῦμε τοὺς ἐχθρούς, τότε δὲν ὑπάρχει στὴν ψυχὴ τόπος γιὰ ὑπερηφάνεια, γιατὶ στὴν κατὰ Χριστὸν ἀγάπη εἶναι ξένη καὶ ἀλλότρια ἡ ὑπεροψία.
 ῾Η ὑπερηφάνεια καίει σὰν τὴν φωτιὰ κάθε καλό, ἐνῶ ἡ κατὰ Χριστὸν ταπείνωση εἶναι γλυκιὰ καὶ ἀπερίγραπτη.
 Καὶ ἂν τὸ γνώριζαν αὐτὸ οἱ ἄνθρωποι, τότε ὅλη ἡ οἰκουμένη θὰ μαθήτευε στὴν ἐπιστήμη αὐτή. 
᾿Εγὼ τὴν μελετῶ σὲ ὅλη τὴ ζωή μου ἡμέρα καὶ νύχτα καὶ δὲν μπορῶ νὰ τὴν κατακτήσω.
 ῾Η ψυχή μου σκέφτεται συνέχεια· ἀκόμη δὲν πέτυχα αὐτὸ ποὺ ποθῶ καὶ δὲν μπορῶ νὰ ἀναπαυθῶ. 
Γι᾿ αὐτὸ σᾶς παρακαλῶ,
 ἀδελφοί, ὅσοι γνωρίζετε τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, προσευχηθεῖτε γιὰ μένα, νὰ λυτρωθῶ ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς ὑπερηφάνειας, γιὰ νὰ σκηνώσει μέσα μου ἡ ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ.
῾Υπάρχουν πολλά εἴδη ταπεινώσεως.
 ῾Ο ἕνας εἶναι ὑπάκουος καὶ μέμφεται γιὰ ὅλα τὸν ἑαυτό του, καὶ αὐτὸ εἶναι ταπείνωση. 
῾Ο ἄλλος μετανοεῖ γιὰ τὶς ἁμαρτίες του καὶ θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ αὐτὸ εἶναι ταπείνωση.
 ῎Αλλη ταπείνωση ὅμως ἔχει ἐκεῖνος ποὺ γνώρισε τὸν Κύριο μὲ τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιο· ἐκεῖνος ἔχει ἄλλη γνώση καὶ ἄλλη γεύση.
῞Οταν ἡ ψυχὴ δεῖ μὲ τὸ ῞Αγιο Πνεῦμα τὸν Κύριο, πόσο πράος καὶ ταπεινὸς εἶναι, τότε ταπεινώνεται καὶ ἡ ἴδια τελείως.
 Καὶ ἡ ταπείνωση αὐτὴ εἶναι ἐντελῶς ἰδιαίτερη· κανένας δὲν μπορεῖ νὰ τὴν περιγράψει, καὶ γνωρίζεται μόνο μὲ τὸ ῞Αγιο Πνεῦμα.
 Καὶ ἂν οἱ ἄνθρωποι γνώριζαν μὲ τὸ ῞Αγιο Πνεῦμα ποιὸς εἶναι ὁ Κύριός μας, τότε ὅλοι θὰ ἄλλαζαν·
 οἱ πλούσιοι θὰ ἐγκατέλειπαν τὰ πλούτη τους,
 οἱ ἐπιστήμονες τὶς ἐπιστῆμες τους, 
οἱ κυβερνῆτες τὴ δόξα καὶ τὴν ἐξουσία τους καὶ θὰ γίνονταν ὅλοι ταπεινοί,
 θὰ ζοῦσαν μὲ μεγάλη εἰρήνη καὶ ἀγάπη καὶ θὰ βασίλευε  μεγάλη χαρὰ στὴ γῆ.
῞Οταν ἡ ψυχὴ παραδοθεῖ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τότε δὲν ἔχει πιὰ τίποτε στὸ νοῦ παρὰ μόνο τὸν Κύριο.
 Καὶ ἡ ψυχὴ παρουσιάζεται μὲ καθαρὸ νοῦ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
῎Ω Κύριε, δίδαξέ μας μὲ τὸ ῞Αγιο Πνεῦμα Σου νὰ εἴμαστε ὑπάκουοι, ἐγκρατεῖς.
 Δῶσε μας τὸ πνεῦμα τῆς ἀδαμιαίας μετάνοιας καὶ δάκρυα γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας. 
Δῶσε νὰ Σὲ εὐχαριστοῦμε καὶ νὰ Σὲ δοξάζουμε αἰώνια.
᾿Εσὺ μᾶς ἔδωσες τὸ τίμιο Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα Σου, γιὰ νὰ ζοῦμε αἰώνια μαζὶ Σου καὶ νὰ εἴμαστε ἐκεῖ ὅπου μένεις Σὺ καὶ νὰ βλέπουμε τὴ δόξα Σου.
Κύριε, δῶσε νὰ γνωρίσουν ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς γῆς πόσο μᾶς ἀγαπᾶς καὶ ποιὰ θαυμαστὴ ζωὴ χαρίζεις σὲ ὅσους πιστεύουν σὲ Σένα.
Please follow and like us:
error
fb-share-icon

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Σύμβολο κράτησης θέσης avatar

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *