Καθαρθῶμεν τάς αἰσθήσεις καί ὀψόμεθα,
 τῷ ἀπροσίτῳ φωτί τῆς ἀναστάσεως,
 Χριστόν ἐξαστράπτοντα,
 καί, χαίρετε,
φάσκοντα,
 τρανῶς ἀκουσόμεθα,
ἐπινίκιον ᾄδοντες»
. Ὁμοίως καί ὁ εἱρμός τῆς πέμπτης ᾠδῆς λέγει:
 «Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος,
 καί ἀντί μύρου τόν ὕμνον προσοίσωμεν τῷ Δεσπότῃ,
 καί Χριστόν ὀψόμεθα,
 δικαιοσύνης ἥλιον,
 πᾶσι ζωῆς ἀνατέλλοντα.»

Προϋπόθεσις διά τήν ἐνόρασιν τοῦ ἐν δόξῃ ἀναστάντος Κυρίου εἶναι ἡ κάθαρσις τῶν αἰσθήσεων.
 Ὁ πρύτανις τῶν θεολόγων Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός διδάσκει,
 ὅτι «Πέντε αἰσθήσεις ἔχει ἡ ψυχή καί πέντε τό σῶμα.
 Οἱ ψυχικές αἰσθήσεις εἶναι νοῦς,
 διάνοια,
 γνώμη, 
φαντασία καί αἴσθησις· 
οἱ σοφοί τίς ὀνομάζουν καί δυνάμεις. 
Οἱ σωματικές αἰσθήσεις εἶναι αὐτές:
 ὅρασις, ὄσφρησις, ἀκοή, γεῦσις καί ἁφή»
 Ἄνευ τῆς καθάρσεως τούτων ἡ πρόσβασις τοῦ ἀνθρώπου εἰς τόν μυστηριακόν χῶρον τῆς πίστεως εἶναι ἀδύνατος.
 Ἡ ψυχή συμπνιγομένη ὑπό τῶν ἀκαθάρτων ἀναθυμιάσεων τῆς ἁμαρτίας ἀδυνατεῖ νά λάβῃ αἴσθησιν τῆς μυστικῆς ἡδύτητος τῆς θείας χάριτος.
 Πρέπει ὁπωσδήποτε νά καθαρθῇ ὁ ἄνθρωπος,
 νά ἀποβάλῃ τό αἶσχος τῆς ἁμαρτίας,
 νά ἀπαλλαγῇ τῆς σωματικῆς του ἀκαθαρσίας καί πνευματικῆς ρυπώσεώς του.
 Ἀφοῦ καθαρθῇ τότε ἀκολουθεῖ ἡ ἔλλαμψις καί ὁ φωτισμός, ἡ ἐνόρασις τοῦ ἀναστάντος Κυρίου.
 Μόνον ἐφ᾿ ὅσον ὁ ἄνθρωπος καθαρισθῇ κατά τίς αἰσθήσεις ψυχῆς καί σώματος θά ἀπολαύσῃ καί θά γευθῇ τούς θείους γλυκασμούς. Αὐτούς τούς ὁποίους ἐγεύθη ὁ Πέτρος διά μίαν στιγμήν καί περιφρόνησε πᾶσαν ἄλλην ἡδύτητα τοῦ κόσμου ἐξομολογούμενος εἰς τόν Χριστόν 
«Κύριε καλόν ἐστιν ἡμᾶς ᾧδε εἶναι»

. Ἐάν εἴμεθα ἀκάθαρτοι κατά τίς αἰσθήσεις δέν θά ἀξιωθοῦμε οὔτε τόν Χριστόν νά ἰδοῦμε,
 οὔτε τήν φωνήν Του νά ἀκούσωμεν· 
ἐπειδή κατά τόν Σολομῶντα,
 «εἰς κακότεχνον ψυχήν οὐκ εἰσελεύσεται σοφία,
 οὐδέ κατοικήσει ἐν σώματι κατάχρεῳ ἁμαρτίας»
Ἕνεκεν τούτου καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος μᾶς προτρέπει: «Ὑψώσου μέ τήν διαγωγήν· ἀπόκτησε τό καθαρόν μέ τήν κάθαρσίν σου»
Οἱ θεῖοι καί ἱεροί Μαθητές μᾶς βεβαιώνουν
 ὅτι ὁ Κύριος ἐμφανίστηκε ζῶν μετά τήν ἀνάστασίν Του. 
Τόν εἶδαν,
 Τόν ἄκουσαν,
 Τόν ἐψηλάφησαν,
 ἔφαγον μαζί Του,
 ἔπιον,
 συνεβάδισαν μετ᾿ Αὐτοῦ.
 Ἔκτοτε ἐμφανίζεται καί καθορᾶται μυστικῶς καί νοερῶς ἀπό ὅσους ἔχουν ψυχικήν καί σωματικήν καθαρότητα.
 Περί αὐτοῦ δέν πρέπει νά ἀμφιβάλλωμεν.
 Μᾶς βεβαιώνουν οἱ θεασάμενοι τόν ἀνάσταντα Κύριον.
 Μακαρία τῷ ὄντι ἡ μυστική τῆς θείας ἀναστάσεως ἐνόρασις. Μακαρία ἡ ψυχή ἡ ὁποία ἀκούει μέ τά σωματικά καί τά πνευματικά ὦτα τό θριαμβικόν μήνυμα:
 «Ἀνέστη ὁ Κύριος καί ὤφθη» καί ἀπαστράπτει τό θεοποιοῦν φῶς τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.
 Ἐκτός τοῦ μακαρίου τούτου φωτός δέν ὑπάρχει ζωή,
 ἀλλ᾿ ἐπικρατεῖ ἡ παγερότης τοῦ θανάτου,
 τό ψεῦδος τῆς ἀνυπαρξίας,
 ἡ μελάνωσις τῆς φθορᾶς,
 ἡ ἀπουσία τῆς χαρᾶς καί θείας εὐφροσύνης.ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Please follow and like us:
error
fb-share-icon

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Σύμβολο κράτησης θέσης avatar

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *