Ἡ Προσκοµιδὴ. Ἀκολουθία, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Λειτουργὸς
προετοιµάζει τὰ τίµια Δῶρα

Εἶναι µιὰ εἰδικὴ Ἀκολουθία, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Λειτουργὸς
προετοιµάζει τὰ τίµια Δῶρα γιὰ τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας.
Ὁ Ἱερέας, ἀφοῦ «πάρει Καιρό»,
ζητήσει δηλαδὴ τὴν ἐξ ὕψους δύναµη γιὰ νὰ προχωρήσει στὴν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας
καὶ ντυθεῖ µὲ τὰ ἱερὰ ἄµφια, νίπτει τὰ χέρια του –
σύµβολο τῆς ψυχικῆς καθαρότητας –
καὶ προχωρᾷ στὴν Ἀκολουθία τῆς Προσκοµιδῆς.
Προσκομιδή
Ο Ιερέας Ἐπιλέγει τὸ καλύτερο πρόσφορο
ἀπὸ τὸ ὁποῖο θὰ ἐξάγει τὴν µερίδα ποὺ θὰ µεταβληθεῖ σὲ Σῶµα Χριστοῦ.
Τὸ πρόσφορο ἔχει ἰδιαίτερο συµβολισµὸ γιὰ τοὺς πιστούς.
Συµβολίζει τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας.
Γιατί, ὅπως τὸ πρόσφορο ἀποτελεῖται ἀπὸ διαφόρους σπόρους,
οἱ ὁποῖοι µαζεύτηκαν, ἀλέστηκαν, ζυµώθηκαν καὶ ἔκαναν ἕνα πρᾶγµα,
ἔτσι καὶ ὁ Θεὸς θὰ συνάξει τὰ διασκορπισµένα σʼ ὅλη τὴν γῆ παιδιά του
στὴν Βασιλεία Του τὴν ἐπουράνια.
Καὶ κάτι ἀκόµη.
Μέσα στὰ τίµια ∆ῶρα ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ ἐγγύηση τῆς Ἀναστάσεως.
«Καθὼς ὁ βλαστὸς τῆς ἀµπέλου, ἀφοῦ κατακλιθεῖ στὴν γῆ καρποφορεῖ στὸν καιρό του,
καὶ ὁ κόκκος τοῦ σιταριοῦ, ἀφοῦ πέσει στὴν γῆ καὶ διαλυθεῖ,
ἀνασταίνεται πολλαπλάσιος…
καὶ στὴν συνέχεια (ὡς ἄρτος καὶ οἶνος)
γίνονται Σῶµα καὶ Αἷµα Χριστοῦ µὲ τὰ λόγια τῆς θείας Εὐχαριστίας
καὶ τὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος,
ἔτσι καὶ τὰ σώµατά µας ποὺ τρέφονται ἀπὸ τὴν θεία Εὐχαριστία,
ἀφοῦ µποῦν στὴν γῆ καὶ διαλυθοῦν,
θὰ ἀναστηθοῦν στὸν καιρό τους, χάρη στὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ
ποὺ χαρίζει σʼ αὐτὰ τὴν Ἀνάσταση, πρὸς δόξαν Θεοῦ Πατρός» ( Ἅγιος Εἰρηναῖος).
Ἀφαιρεῖ τὸ κεντρικὸ µέρος τοῦ προσφόρου, ποὺ φέρει τὰ ἀρχικὰ γράµµατα
ΙΣ, ΧΡ, ΝΙ, ΚΑ
καὶ τὸ τοποθετεῖ στὸ κέντρο τοῦ Δισκαρίου.
Αὐτὸ τὸ ἐν εἴδει κύβου τµῆµα τοῦ προσφόρου θὰ ἀποτελέσει στὴ συνέχεια τὸν Ἀµνό,
δηλαδὴ τὸ Σῶµα τοῦ Κυρίου,
ποὺ ἐτοιµάζεται γιὰ τὴν Θυσία.
Κεντᾷ τὸν Ἀµνὸ µὲ τὴν Λόγχη, ὅπως ἐκέντησαν καὶ οἱ στρατιῶτες τὸ πανάχραντο Σῶµα
τοῦ Κυρίου ἀπʼ ὅπου ἐξῆλθε αἷµα καὶ νερό.
Ἐγχέει καὶ ἐκεῖνος νᾶµα (κρασί) καὶ νερὸ στὸ ἅγιο Ποτήριο
καὶ ἀκολούθως ἐξάγει ἀπὸ ἄλλο πρόσφορο τὴν µερίδα τῆς Παναγίας,
ἡ ὁποία τοποθετεῖται ὄρθια, τιµητικὰ δεξιὰ τοῦ Ἀµνοῦ (ἀριστερὰ ὅπως κοιτάζουµε),
ἐνῷ µὲ τὶς ὑπόλοιπες ἐννέα µερίδες µνηµονεύονται κατὰ τὴν τάξη
οἱ Ἀσώµατες δυνάµεις,
οἱ Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης καὶ ὁ τίµιος Πρόδροµος,
οἱ Ἀπόστολοι,
οἱ Ἱεράρχες,
οἱ Μάρτυρες,
οἱ Ὅσιοι,
οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι,
οἱ Θεοπάτορες Ἰωακεὶµ καὶ Ἄννα καθὼς καὶ οἱ κατὰ τὴν ἡµέρα ἐορταζόµενοι Ἅγιοι
καὶ τέλος ὁ Ἅγιος τοῦ ὁποίου τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία (Μέγας Βασίλειος ἢ ἱερὸς Χρυσόστοµος).
Ὅλες αὐτὲς οἱ σὲ σχήµα τριγωνικὸ µερίδες τοποθετοῦνται ἀριστερὰ ἀπὸ τὸν Ἀµνὸ
(δεξιὰ ὅπως κοιτάζουµε).
Ἕπεται ἡ γίνεται ἡ µνηµόνευση τῶν ζώντων καὶ τεθνεώτων πιστῶν
µὲ προεξάρχοντα τὸν Ἐπίσκοπο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας (ἀποτελεῖ τύπο Θεοῦ Πατρὸς κατὰ τὸν ἅγιο Ἰγνάτιο τὸν Θεοφόρο),
γιὰ τοὺς ὁποίους ἐπίσης ἐξάγονται µερίδες καὶ τοποθετοῦνται κοντὰ στὸν Ἀµνό.
Ἔτσι τώρα ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία,
θριαµβεύουσα ἐν οὐρανοῖς καὶ στρατευοµένη ἐπὶ γῆς
συναντῶνται γύρω ἀπὸ τὸν Ἀµνὸ καὶ Σωτῆρα τοῦ κόσµου
σὲ µιὰ κοινωνία ὑπερφυσικὴ ἀλλὰ συνάµα καὶ πραγµατική.
Ὁλοκληρώνεται ἡ ἀκολουθία τῆς Προσκοµιδῆς µὲ θυµίαµα καὶ τὴν ἀνάλογη ἁγιαστικὴ εὐχή, κατόπιν ὁ Ἱερέας καλύπτει τὰ Δῶρα τῆς Προθέσεως µὲ τὰ ἱερὰ καλύµµατα.
Ἡ ἀκολουθία αὐτὴ συµβολίζει τρόπον τινὰ τὸ πρῶτο µέρος τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ Κυρίου,
ποὺ ἐκτυλίχθηκε στὴν ἀφάνεια,
χωρὶς νὰ γνωρίζει κάτι ὁ λαὸς καὶ ἡ τότε πνευµατικὴ καὶ κοσµικὴ ἐξουσία.
Ἂς σηµειωθεῖ ὅτι οἱ ἀκολουθίες τοῦ Καιροῦ καὶ τῆς Προσκοµιδῆς
λαµβάνουν χώρα διαρκούσης τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου.

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Κατηγορίες: Ακολουθία

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *