Ὁδηγίες γιὰ τὴν τέλεση Γάμου

Μετὰ τὴν ἡλικία τῶν 18 ἐτῶν, δύο ἄτομα ἔχουν τὸ δικαίωμα γάμου. Προϋποθέσεις:

Απὸ τὰ 14-18 εἶναι ἀπαραίτητη ἡ γραπτὴ γονικὴ συναίνεση
Διανοητικὴ κατάσταση τέτοια ποὺ νὰ ἐπιτρέπει τὴν κατανόηση τοῦ μυστηρίου
Να μὴν ὑπάρχει συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμοῦ
Να μὴν ὑπάρχει θρησκευτικὸ κώλυμα
Σὲ περίπτωση ἐξαφάνισης πρέπει νὰ περάσουν τέσσερα χρόνια ἀπὸ τὴν ἐπίσημη δήλωση αὐτῆς

Οἱ ἄδειες γάμου πάντοτε ἐκδίδονται στὴν ἐνορία ὅπου καὶ θὰ τελεσθεῖ τὸ μυστήριο. Ἐὰν μία νύφη μὲ δική της θέληση ἐπιθυμήσει νὰ τελέσει τὸ γάμο της σὲ ἄλλον ναὸ ἐκτός της ἐνορίας της, τότε κατὰ τὴν ἑτοιμασία τοῦ Πιστοποιητικοῦ τῆς Ἀγαμίας ποὺ θὰ πάρει ἀπὸ τὴν ἐνορία της, θὰ πρέπει νὰ καταβάλει τὸ ποσὸν τῶν 30 € (εὐρώ). [δὲν ἀναγράφεται κάτι τέτοιο στὸ ἔντυπο τῆς Μητροπόλεως Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς].
1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΑΜΙΑΣ

α) Γιὰ νὰ ἐκδώσει ἡ ἐνορία πιστοποιητικὸ ἀγαμίας θὰ πρέπει ὁ ἐνορίτης νὰ διαμένει κατὰ τὰ τρία τελευταῖα χρόνια σ’ αὐτήν. Ἐὰν δὲν ἔχει συμπληρώσει τρία χρόνια, θὰ πρέπει νὰ ἀπευθυνθεῖ στὴν παλαιά του ἐνορία.

β) Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας ἐκδίδεται γιὰ τὸν γαμπρὸ καὶ τὴ νύφη ἀντίστοιχα ξεχωριστὰ ἀπὸ τὶς ἐνορίες τους, ἐκτὸς ἐὰν ἀνήκουν στὴν ἴδια ἐνορία, ὁπότε τὰ πιστοποιητικὰ καὶ τῶν δύο θὰ ἐκδοθοῦν ἀπ᾿ αὐτήν.

γ) Γιὰ τὸ Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας ἀπαραίτητη καθίσταται ἡ παρουσία δύο μαρτύρων μὲ τὶς ταυτότητές τους, ἀσχέτου συγγενείας, οἱ ὁποῖοι θὰ πιστοποιοῦν τὴ μόνιμη διαμονή σας.

δ) Ἐπίσης χρειάζεται μία (1) ὑπεύθυνη δήλωση.

Στὴν ὑπεύθυνη δήλωση γιὰ δική σας διευκόλυνση πρέπει νὰ ἀναγράφονται ἀπὸ νωρὶς τὰ προσωπικά σας στοιχεῖα κι ἀκόμη τὸ ἀκόλουθο κείμενο: «ὅτι εἶμαι ἄγαμος ἢ ἄγαμη· πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν ἐτέλεσα γάμο, θρησκευτικὸ ἢ πολιτικό, ἐδῶ ἢ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ τώρα ἔρχομαι εἰς Α´ (πρώτου) γάμου κοινωνία μαζὶ μὲ τὴν ………. (γιὰ τὸν γαμπρὸ) ἢ μὲ τὸν ………. (γιὰ τὴν νύφη), μὲ τὴν ὁποία ἢ μὲ τὸν ὁποῖον καμία συγγένεια δὲν ἔχω».

Υ.Σ. Γιὰ ὅσους τέλεσαν πολιτικὸ γάμο εἶναι ἀπαραίτητο στὴ δήλωση νὰ τὸ ἀναφέρουν. Ἔτσι τὸ κείμενο τῆς δηλώσεως τροποποιεῖται ὡς ἑξῆς: «ἔχω τελέσει πολιτικὸ γάμο μετὰ τῆς ………. (τάδε) ἢ τοῦ ………. (τάδε) καὶ τώρα ἐπιθυμῶ νὰ τελέσω μὲ τὴν ………. (τάδε) ἢ μὲ τὸν ………. (τάδε) καὶ θρησκευτικὸ γάμο χωρὶς νὰ ἔχω καμιὰ συγγένεια μὲ αὐτὴ (ἢ μὲ αὐτὸν). Ἄλλο γάμο θρησκευτικὸ ἢ πολιτικὸ πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν ἐτέλεσα».
2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ἡ προαναγγελία τοῦ γάμου πρέπει νὰ δημοσιευτεῖ σὲ ἐφημερίδα τὴν ὁποία καὶ θὰ φέρουν μαζί τους κατὰ τὴν ἔκδοση τῆς ἄδειας τοῦ γάμου.

Στὴν ἐφημερίδα θὰ δώσετε:
1. Τὸ ὄνομά σας
2. Τὸ ὄνομα τοῦ/τῆς μέλλοντα/ουσας συζύγου
3. Τὰ ὀνόματα τῶν γονέων σας
4. Τὰ πατρώνυμα τῶν μητέρων σας
5. Τὴν περιοχὴ ὅπου θὰ γίνει ὁ γάμος
3. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Το παράβολο μπορεῖτε νὰ τὸ προμηθευτεῖτε ἀπὸ τὴν Ἐφορία. Κοστίζει 15 € (εὐρώ). Θὰ πρέπει ὅταν τὸ ζητήσετε νὰ τονίσετε ὅτι πρόκειται γιὰ παράβολο γάμου.
4. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Μὲ τὰ παραπάνω δικαιολογητικὰ ποὺ εἶναι ἀπαραίτητα, θὰ προσέλθετε στὴν ἐνορία, ὅπου θὰ τελεσθεῖ τὸ μυστήριο καὶ ὁ ἐφημέριος του ἱεροῦ ναοῦ θὰ ἐκδόσει τὶς ἄδειες τοῦ γάμου σας. Θὰ πρέπει νὰ ἔχετε μαζί σας ἀπαραιτήτως καὶ τὰ Δελτία Ἀστυνομικῆς Ταυτότητας. Μετὰ τὴν ἔκδοση τῶν ἀδειῶν ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο, θὰ ἀπευθυνθεῖτε στὴν οἰκεία μητρόπολη, μὲ τὶς ἄδειες. Ἐκεῖ θὰ σφραγισθοῦν καὶ θὰ λάβουν τὴν ἔγκριση ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο τοῦ Γραφείου Γάμων. Στὴ συνέχεια ἀφοῦ σᾶς δοθεῖ ἡ ἄδεια, μέσα στὴν ἡμέρα ἢ σὲ μία ἀπὸ τὶς ἑπόμενες ἡμέρες, θὰ πρέπει νὰ τὴν προσκομίσετε στὸν Ναὸ ὅπου θὰ τελεσθεῖ τὸ μυστήριο τοῦ Γάμου σας. Ἡ διαδικασία τῶν ἀδειῶν τοῦ Γάμου σας τελείωσε. Καθορίζεται πλέον ἡ ἡμερομηνία τελέσεως τοῦ Μυστηρίου σας. Μετὰ τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου σας καὶ ἀφοῦ προηγουμένως ὑπογράψετε μαζὶ μὲ τὸν κουμπάρο σας, θὰ πρέπει νὰ πᾶτε μαζὶ μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Γάμου σας στὸ Ληξιαρχεῖο μέσα σὲ 40 ἡμέρες. Γιὰ τὴν καλύτερη ἐνημέρωσή σας οἱ ἄδειες τοῦ Γάμου σας θὰ πρέπει νὰ γίνονται ἀπὸ πολὺ νωρίς, ὥστε νὰ ἀποφεύγεται ὁ ἐκνευρισμὸς καὶ τὸ ἄγχος. Οἱ ἄδειες γάμου ἰσχύουν γιὰ 6 μῆνες!
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΑΜΟΥ
(ΑΛΛΗ ΕΚΔΟΧΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ)
Α. ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

Ὅταν καὶ οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένουν στὴν ἴδια Ἐνορία, γιὰ χρονικὸ διάστημα πλέον τοῦ ἑνὸς χρόνου, στὸ Ναὸ τῆς ὁποίας, θὰ τελεσθεῖ ὁ Γάμος, γιὰ νὰ ἐκδοθεῖ ἡ Ἂδεια Γάμου ἀπαιτοῦνται:

1. Προαναγγελία Γάμου. Δημοσιεύεται σὲ ἐφημερίδα, ἡ ὁποία προσκομμίζεται στὸ Ναό.

2. Παράβολο χαρτοσήμου 15€ γιὰ Γάμο. Προμηθεύεται ἀπὸ Δημόσιο Ταμεῖο (ΔΟΥ).

3. Παρουσία τῶν Μελλονύμφων, μὲ τὶς ἀστυνομικές τους ταυτότητες, γιὰ τὴν συμπλήρωση τῶν δικαιολογητικῶν, σὲ ἡμέρα καὶ ὣρα, ποὺ θὰ ἒχουν προκαθορίσει μὲ τὸν Ἐφημέριο.

4. Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας καὶ ἀσχέτου συγγενείας, γιὰ τὸν καθένα ἀπὸ τοὺς μελλονύμφους. Ἐκδίδεται ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο.

Γιὰ τὴν ἔκδοσὴ του χρειάζονται:

Παρουσία δύο ἐνήλικων Μαρτύρων, μὲ τὶς ἀστυνομικές τους ταυτότητες.
Δύο Δηλώσεις τοῦ Ν.1599/1986 (ποὺ ἀντικατέστησε τὸ Ν.105) περὶ τῆς κατοικίας καὶ τῆς ἀγαμίας τῶν Μελλονύμφων. Τὰ ἔντυπα προμηθεύονται ἀπὸ τὴν ΔΟΥ ἢ ἄλλο κατάστημα (λ.χ. Περίπτερο). Συμπληρώνονται παρουσίᾳ τοῦ Ἐφημερίου καὶ ὑπογράφονται ἀπὸ τὸν κάθε μελλόνυμφο.
Κληρικόσημο τῶν 0,45 € γιὰ τὸ κάθε πιστοποιητικό. Διατίθεται ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο.

5. Εἰδικὲς περιπτώσεις:

α) Σὲ περίπτωση διαζευγμένου. Κατατίθεται τὸ Διαζευκτήριο, μὲ τὴν ἔνδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ» (λευκοῦ χρώματος), τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη, ὅπου αὐτὸς τελέσθηκε. Σὲ περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικοῦ Γάμου κατατίθεται ἡ ληξιαρχικὴ πράξη τοῦ Γάμου μὲ τὸ ἀμετάκλητον τῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως ποὺ λύει τὸν γάμον αὐτόν. Ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου.

β) Σὲ περίπτωση χηρείας. Κατατίθεται Ληξιαρχικὴ Πράξη θανάτου καὶ βεβαίωση τοῦ βαθμοῦ Γάμου (Α´ ἢ Β´), ἀπὸ τὴν Ἐνορία ἢ τὴ Μητρόπολη, ἢ Ληξιαρχικὴ Πράξη προηγούμενου Γάμου, θρησκευτικοῦ ἢ πολιτικοῦ.

γ) Σὲ περίπτωση ποὺ ὁ ἕνας τῶν Μελλονύμφων κατοικεῖ σὲ ἄλλη Ἐνορία, τὸ Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας θὰ ἐκδώσει ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας του. Ἐὰν ἡ Ἐνορία ἑνὸς ἐκ τῶν Μελλονύμφων ἀνήκει καὶ σὲ ἄλλη Μητρόπολη ἀπὸ αὐτὴ ποὺ θὰ τελεσθεῖ ὁ Γάμος, τὸ Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας θὰ πρέπει νὰ θεωρεῖται πρῶτα ἀπὸ τὴν Μητρόπολη αὐτὴ καὶ ἔπειτα προσκομίζεται στὸν Ἐφημέριο, ὁ ὁποῖος θὰ τελέσει τὸν Γάμο.

6. Κατὰ παράδοση, ὁ Γάμος τελεῖται στὴν Ἐνορία τῆς Νύφης. Ἐὰν ἡ Νύφη δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ τελεσθεῖ ὁ Γάμος της, στὴν Ἐνορία της, ἀλλὰ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, ἐντὸς Ἀττικῆς, τότε ὑποχρεοῦται στὴν καταβολὴ χρηματικοῦ ποσοῦ 30 € στὴν Ἐνορία της, γιὰ τὸ δικαίωμα μεταβίβασης.

7. Φάκελος αἰτήσεως Ἀδείας Γάμου καὶ δηλώσεις προσδιορισμοῦ ἐπωνύμων Τέκνων σχηματίζεται ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου συμπληρώνονται καὶ ὑπογράφονται τὰ σχετικὰ ἔγγραφα.

8. Ἐὰν ἒχει προηγηθεῖ πολιτικὸς Γάμος τῶν μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται καὶ Ἀντίγραφο Ληξιαρχικῆς Πράξεως Πολιτικοῦ Γάμου. Δὲν ἀπαιτεῖται νέα δημοσίευση σὲ Ἐφημερίδα, ἀλλὰ προσκομίζεται φωτοαντίγραφο τῆς πρώτης, ἐὰν ὑπάρχει.

9. Τὰ ἀνωτέρω δικαιολογητικὰ κατατίθενται στὸ Γραφεῖο Γάμων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (Γραφεῖα: ὁδὸς Ἁγίας Φιλοθέης 19, πεζόδρομος κάθετος τῆς ὁδ. Μητροπόλεως), ἀπὸ ἕνα τοὐλάχιστον τῶν Μελλονύμφων ἢ συγγενή τους πρώτου βαθμοῦ ἢ καὶ ἀπὸ τρίτο πρόσωπο μὲ ἐξουσιοδότηση ἑνὸς τῶν Μελλονύμφων, μὲ θεώρηση τοῦ γνησίου τῆς ὑπογραφῆς.

Τὸ Γραφεῖο Γάμων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς λειτουργεῖ Δευτέρα-Παρασκευή· ὧρες Γραφείου 9.00-13.00.

10. Τὰ Δικαιολογητικὰ ἐκδίδονται αὐθημερὸν καὶ ἡ ἄδεια Γάμου παραλαμβάνεται ἀμέσως ἀπὸ τοὺς ἐνδιαφερόμενους καὶ προσκομίζεται στὸν Ἐφημέριο, γιὰ νὰ καθοριστεῖ ἡ ἡμέρα καὶ ἡ ὥρα τέλεσης τοῦ Μυστηρίου.

11. Μετὰ τὸν Γάμο, οἱ Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο:

Δήλωση Τελέσεως Γάμου, ὑπογεγραμμένη ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο, τοὺς Νεονύμφους καὶ τοὺς Παρανύμφους (Κουμπάρους)
Δήλωση προσδιορισμοῦ ἐπωνύμου τέκνων. Δύο άντίτυπα, ἓνα γιὰ κάθε νεόνυμφο.

12. Ἡ Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στὸ Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου, στὰ ὅρια τοῦ ὁποίου τελέσθηκε ὁ Γάμος, ὑποχρεωτικῶς ἐντὸς 40 ἡμερῶν, ἀπὸ τὴν ἡμέρα τελέσεως τοῦ Γάμου (σὲ ἐκπρόθεσμη κατάθεση ἐπιβάλλεται πρόστιμο). Ἡ κατάθεση τῆς Δήλωσης αὐτῆς, γίνεται ἀπὸ ἕνα ἐκ τῶν Νεονύμφων ἢ ἀπὸ ἐκπρόσωπο τους, ὁ ὁποῖος φέρει μαζί του τὶς ταυτότητες καὶ τῶν δύο συζύγων.
ΓΕΝΙΚΑ

1. Οἱ Νυμφευόμενοι, κατὰ τὴν «Καλὴ Ὥρα» τελέσεως τοῦ Μυστηρίου, πρέπει νὰ προσέρχονται ἐγκαίρως στὸ Ναό. Ὁποιαδήποτε καθυστέρηση, ἰδίως τῆς Νύφης, προκαλεῖ μεγάλη ἀναστάτωση στὸ Πρόγραμμα τοῦ Ναοῦ, ὃταν μάλιστα, ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλοι γάμοι.

2. Πρῶτοι οἱ Νυμφευόμενοι ὀφείλουν νὰ εὐλαβοῦνται τὴν ἱερότητα τοῦ Μυστηρίου καὶ νὰ συμμετέχουν οὐσιαστικὰ στὰ λεγόμενα καὶ τὰ τελούμενα.

3. Εἰδικότερα ἡ νύφη, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς τέλεσης τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου, καλὸν εἶναι, γιὰ μερικὰ σχέδια νυφικῶν, νὰ ἐπιθέτει ἐπάνω στοὺς ὤμους της ἕνα κατάλληλο ἐπένδυμα.

4. Συστῆστε στὸν διακοσμητὴ καὶ τοὺς φωτογράφους νὰ ἐνεργοῦν μὲ διακριτικότητα καὶ σεβασμὸ πρὸς τὸ Μυστήριο καὶ νὰ μὴ γίνονται ἐνοχλητικοί.
Β. ΜΙΚΤΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σὲ περίπτωση Μικτοῦ Γάμου, μεταξὺ Ἑλλήνων πολιτῶν, Ὀρθοδόξου καὶ Ἑτεροδόξου (Ρωμαιοκαθολικοῦ ἢ Προτεστάντη, μὲ Τριαδικὸ Βάπτισμα*), ἐκτὸς τῶν ὡς ἄνω δικαιολογητικῶν (Ἐνότητα. Α´ παρ. 1-12), ἀπὸ τὸ Ἑτερόδοξο μέλος ἀπαιτοῦνται ἐπὶ πλέον τὰ ἑξῆς:

α) Πιστοποιητικὸ Βαπτίσεως. Ἐκδίδεται ἀπὸ τὸν Ναό, ὅπου τελέστηκε τὸ Βάπτισμα.

β) Πιστοποπιητικὸ Ἀγαμίας. Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν ἑτερόδοξη Ἐνορία.

γ) Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.1599/1986 (ποὺ ἀντικατέστησε τὸ Ν.105), ὅτι συμφωνεῖ τὰ τέκνα ποὺ θὰ προέλθουν ἀπὸ τὸ γάμο, θὰ βαπτισθοῦν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

* Σημ. Διότι ὑπάρχουν Προτεσταντικὲς παραχριστιανικὲς Ὁμάδες, οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν τριαδικὸ Βάπτισμα μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ οἱ ἑξῆς: Ἀγαπινισμός, Ἀδελφοὶ ἐλευθέρου Πνεύματος, Ἀντβεντισταὶ τῆς Ἑβδόμης Ἡμέρας, Βοημοὶ Ἀδελφοί, Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τῆς Πεντηκοστῆς, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τὰ Παιδιά τοῦ Μῶ, Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς, Ἀντιτριαδικὲς Πεντηκοστιανὲς Ὁμάδες (Κοινωνία τῶν Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, Ἀνανεωμένοι Χριστιανοὶ κλπ), ὑπερκοινοτικὲς Πεντηκοστιανὲς Κινήσεις (Εὐαγγελικὴ Ἀδελφότης ἢ Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανικὴ Ἀδελφότης) Ἀγγλικανοὶ ἀποσχισθέντες ἀπὸ τὴν ἐπίσημη Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία κλπ.
Γ. ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

1. Σὲ περίπτωση Γάμου μεταξὺ Ὀρθοδόξων (Ἕλληνα καὶ Ἀλλοδαποῦ) γιὰ τὸ ἀλλοδαπὸ μέλος, ἐπὶ πλέον τῶν δικαιολογητικῶν ποὺ προβλέπονται γιὰ τὸ Γάμο μεταξὺ Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων (βλ. Ἑνότητα Α´ παρ. 1-12) ἀπαιτοῦνται καὶ τὰ ἑξῆς**:

α) Πιστοποιητικὸ Βαπτίσεως ἀπὸ τὴν Ἐνορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Χώρας του.

β) Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας, ἀπὸ τὸν Δῆμο τῆς χώρας του καὶ ἀπὸ τὴν ἲδια Ἐνορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς χώρας του.

γ) Πιστοποιητικὸ Οἰκογενειακῆς Κατάστασης, ἀπὸ τὸν Δῆμο τῆς περιοχῆς του, γιὰ λυθέντα προηγούμενο Γάμο καὶ τὸ Διαζύγιο.

** Σημ. Τὰ ὡς ἄνω Πιστοποιητικὰ (α-γ) θὰ πρέπει νὰ εἶναι μεταφρασμένα στὰ Ἑλληνικά, ἀπὸ ἐπίσημη Ἑλληνικὴ ἀρχὴ τοῦ Ἐσωτερικοῦ (Μεταφραστικὸ Γραφεῖο τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος (ὁδ. Ἀρίωνος 10, Μοναστηράκι, Ἀθήνα) ἢ τοῦ Ἐξωτερικοῦ (Ἑλληνικὸ Προξενεῖο τῆς Χώρας προέλευσης). Γιὰ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ πιστοποιητικὰ (α καὶ β) ἀπαιτεῖται θεώρηση ἀπὸ τὸ ἁρμόδιο Γραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ὁδ. Ἰασίου 1, Ἱερὰ Μονὴ Πετράκη, Ἀθήνα)

δ) Ἂδεια παραμονῆς στὴν Ἑλλάδα, ἐφόσον τὸ ἀλλοδαπὸν μέλος δὲν προέρχεται ἀπὸ Κράτος-μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.

ε) Τὰ πιστοποιητικὰ Ἐξωτερικοῦ, ἐκκλησιαστικὰ καὶ πολιτικά τοῦ ἀλλοδαποῦ μέλους πρέπει νὰ φέρουν τὴ σφραγίδα Χάγης ἢ Apostil ἀπὸ τὴν ἁρμόδια Ὑπηρεσία τῆς Χώρας του.

2. Σὲ περίπτωση Γάμου μεταξὺ Ὀρθοδόξου Ἕλληνα καὶ Ἀλλοδαποῦ Ἑτεροδόξου (Μικτὸς Γάμος), ἀπὸ τὸ Ἀλλοδαπὸ Ἑτερόδοξο μέλος ἐκτὸς τῶν προβλεπομένων στὴν Ἑνότητα Β, ἀπαιτεῖται καὶ θεώρηση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ πιστοποιητικοῦ ἀπὸ τὴν ἐν Ἑλλάδι ἐκκλησιαστικὴ ἀρχὴ τοῦ Δόγματός του.

Ἀπαιτοῦνται, ἐπίσης, τὰ γ, δ καὶ ε τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος.
Δ. ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Σὲ περίπτωση Γάμου, Ὀρθοδόξου ἢ Μικτοῦ, μεταξὺ Ἀλλοδαπῶν (λ.χ. ἑνὸς Ἀμερικανοῦ καὶ μιᾶς Καναδῆς), ἐκτὸς κατοίκων Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, οἱ ὁποῖοι δὲν πρόκειται νὰ παραμείνουν στὴν Ἑλλάδα, ἀπαιτοῦνται τὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ πολιτικὰ πιστοποιητικὰ τῆς Ἑνότητας Γ καὶ ἐπὶ πλέον ἡ ἀπόδειξη νόμιμης εἰδόδου καὶ παραμονῆς στὴν Ἑλλάδα (visa)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Γάμοι δὲν τελοῦνται:

Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς μέχρι τέλους (Μέγα Σάββατο).
ἀπὸ 1-15 καὶ 29 Αὐγούστου.
ἀπὸ 18-24 Δεκεμβρίου.
Γάμοι δὲν τελοῦνται ἐπίσης, τὶς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων, τοῦ Πάσχα, τῆς Πεντηκοστῆς καὶ τῶν Θεοφανείων, λόγῳ τοῦ ὅτι τὰ ἑορταζόμενα τὶς ἡμέρες αὐτὲς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία γεγονότα ἔχουν ἀποκλειστικὴ προτεραιότητα στὴ ζωὴ τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν.
Ἐξαίρεση γίνεται μόνο γιὰ σοβαροὺς λόγους ὅπως λ.χ. ἀπαγωγή, ἐγκυμοσύνη, ἀποδημία, στράτευση, βαρεία νόσος συγγενῶν τῶν Μελλονύμφων.

2. Γάμος μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Ἀλλοθρήσκων (Ἑβραίων, Μουσουλμάνων κλπ.) δὲν ἱερουργεῖται, ἐκτὸς ἐὰν τὸ ἀλλόθρησκον μέλος δεχθεῖ νὰ βαπτιστεῖ καὶ νὰ γίνει Ὀρθόδοξος.

3. Γάμος μὲ ἑτεροδόξους ποὺ δὲν ἔχουν Τριαδικὸ Βάπτισμα δὲν ἱερουργεῖται, ἐκτὸς ἐὰν τὸ ἑτερόδοξον μέλος δεχθεῖ νὰ βαπτισθεῖ καὶ νὰ γίνει Ὀρθόδοξος*.

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Κατηγορίες: Γάμος

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *