Παιδιά μου, ὅλοι ξέρομε, πῶς θά σωθοῦμε,
ἀλλά χάνομε τήν σωτηρία μας ἀπό τήν πνευματική μας ἀμέλεια.
Πρέπει λοιπόν, ἀρχικά, νά τηροῦμε μέ ἀκρίβεια τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ,
«ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου»
«καί τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Ματθ. 22, 37-39).
Αὐτή εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ νόμου καί τό πλήρωμα τῆς χάριτος.
Λίγα λόγια, ἀλλά μέ πολλή καί μεγάλη δύναμι.
Ὅλες οἱ ἀρετές ἐξαρτῶνται ἀπ᾽ αὐτή,
γι᾽ αὐτό καί ὁ Ἀπ. Παῦλος ὀνομάζει τήν  ἀ γ ά π η  τέλος τοῦ νόμου.
Αὐτή εἶναι ἑπομένως ἡ σωτηρία μας, ἡ διπλῆ ἀγάπη,
ἡ ἀρχή καί τό τέλος κάθε καλοῦ ἔργου τῶν ἀνθρώπων.
 Ὑπάρχει λύπη ὠφέλιμη καί λύπη καταστρεπτική.
Γνωρίσματα τῆς καλῆς λύπης εἶναι ἡ θλῖψι γιά τά δικά μας ἁμαρτήματα,
ἡ λύπη γιά τήν ἄγνοια,
πού ἔχουν οἱ ἀδελφοί μας καί ὁ φόβος μήπως χάσουμε
τήν ἀγαθή προαίρεσι καί δέν φθάσουμε στόν σκοπό τῆς σωτηρίας.
Ἐνῶ τῆς ἄλλης, πού δημιουργεῖ ὁ ἐχθρός, εἶναι ἡ παράλογη καί ὑπερβολική θλῖψι,
πού οἱ πατέρες τήν ὀνομάζουν ἀκηδία.
Τό πνεῦμα αὐτό τῆς ἀκηδίας καί τῆς λύπης,
πρέπει νά τό διώχνουμε μέ τήν προσευχή καί τήν ψαλμωδία.
 Ἄς προσέχῃ, λοιπόν, ὅποιος νομίζει πώς στέκεται, γιά νά μή πέσῃ.
Γιατί αὐτός πού ἔπεσε, ἔχει μία μόνο φροντίδα, νά σηκωθῆ,
ἐκεῖνος ὅμως, πού στέκεται, ἄς προσέχῃ νά μή πέσῃ, γιατί οἱ πτώσεις εἶναι διάφορες.
Αὐτοί πού ἔπεσαν ἔχουν στερηθῆ τή θεία χάρι κι ὅταν σηκώθηκαν,
ἡ ζημιά τους δέν ἦταν μικρή.
Αὐτός πού στέκεται, ἄς μήν ἐξευτελίζη τόν ἄλλον πού ἔπεσε,
μήπως πάθῃ κι αὐτός τά ἴδια καί βρεθῆ σέ χειρότερο βάραθρο.
Εἶναι πολύ φυσικό, ἡ φωνή πού ἔρχεται ἀπό βαθύ πηγάδι καί καλεῖ σέ βοήθεια,
νά μήν ἀκουσθῆ, ὅπως λέει καί ὁ ψαλμωδός:
«Μή καταπιέτω με βυθός, μηδέ συσχέτω ἐπ᾽ ἐμέ φρέαρ τό στόμα αὐτοῦ» (Ψαλμ. 68,16).
Ὁ πρῶτος πού ἔπεσε, ἔμεινε (μέσα στό πηγάδι),
σύ ὅμως πρόσεχε τόν ἑαυτό σου, μήπως, ὅταν πέσῃς,
δέν μπορέσης νά σηκωθῆς καί γίνης τροφή στά θηρία.
Ἐκεῖνος, πού πέφτει δέν μπορεῖ νά κλείσῃ τήν πόρτα στόν πονηρό.
Ἀλλά σύ μή νυστάξῃς καθόλου καί ψάλλε πάντοτε τό θεῖο ρητό:
«Φώτισον τούς ὀφθαλμούς μου, μήποτε ὑπνώσω εἰς θάνατον» (Ψαλμ. 22,4).
Τέλος νά ἀγρυπνῆς συνέχεια, γιατί ὁ διάβολος σάν λέοντας ὠρύεται κοντά σου.
 Τό πόσο καλή καί σωστική εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη,
φαίνεται καί ἀπό τό ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τήν ἐνδύθηκε γιά νά οἰκονομήση τούς ἀνθρώπους,
ἀφοῦ μάλιστα εἶπε:
«Μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ ὅτι πρᾶός εἰμι καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ» (Ματθ. 11,29).
Πρόσεχε ποιός εἶναι αὐτός, πού μιλεῖ καί γίνε τέλειος μαθητής Του.
Ἡ ἀρχή καί τό τέλος στά καλά ἔργα ἄς εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη,
ἐννοῶ τό ταπεινό φρόνημα καί ὄχι μόνο τά σχήματα λόγου.
Ὅταν ἡ ψυχή σκέπτεται ταπεινά, ταπεινές θά εἶναι καί οἱ ἐξωτερικές ἐκδηλώσεις.
Ἔχεις ἐφαρμόσει ὅλες τίς ἀρετές;
Ὁ Κύριος τό ξέρει, ἀλλά ὁ Ἴδιος μᾶς λέει, ν᾽ ἀρχίζουμε πάλι ἀπό τήν ταπείνωση, λέγοντας,
«ὅταν πάντα ποήσητε, εἴπατε. Δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν» (Λουκ. 17,10).
 Ἡ ταπεινοφροσύνη ἀποκτᾶται μέ ὀνειδισμούς,
μέ ὕβρεις καί πόνους, σέ σημεῖο πού νά σέ ποῦν τρελλό καί ἀνόητο,
πτωχό, ἀδύνατο καί τιποτένιο, ἀπρόκοπτο σέ καλά ἔργα,
ἀνίκανο νά μιλᾶς, ἀνυπόληπτο, ἐξουθενωμένο.
Αὐτά εἶναι τά νεῦρα τῆς ταπεινοφροσύνης.
Κι ὁ Κύριος τά ἴδια ἄκουσε καί ἔπαθε.
Καί Σαμαρείτη τόν εἶπαν καί δαιμονισμένο.
Πῆρε τήν μορφή δούλου, μαστιγώθηκε καί γέμισε στό σῶμα Του πληγές.
 Πρέπει λοιπόν κι ἐμεῖς νά μιμούμεθα τίς πράξεις τῆς ταπεινοφροσύνης.
Εἶναι μερικοί, πού μέ ἐξωτερικά σχήματα ὑποκρίνονται τόν ταπεινό ἀπό φιλοδοξία,
ἀλλά φανερώνονται ἀπό τά ἀποτελέσματα.
Ὅταν τύχη νά ὑβριστοῦν ἐλαφρά, δέν ὑπομένουν,
χύνοντας ἀμέσως τό δηλητήριό τους, σάν τά δηλητηριώδη φίδια.
 Ἡ ὀργή λοιπόν εἶναι μικρό ἁμάρτημα.
Τό πιό βαρύ ὅμως ἁμάρτημα ἀπ᾽ ὅλα εἶναι ἡ μνησικακία.
Γιατί ὁ θυμός διαλύεται σάν τόν καπνό,
πού θολώνει γιά λίγο τήν ψυχή,
ἡ μνησικακία ὅμως σάν μόνιμη κατάσταση ἐξαγριώνει τήν ψυχή περισσότερο κι ἀπό θηρίο.
Καί ὁ σκύλος, ὅταν χτυπήση κάποιο μέ μανία,
μέ λίγη τροφή μαλακώνει, ὅπως καί τά ἄλλα θηρία,
πού πραΰνονται μέ τήν ἀγάπη.
Ἐκεῖνος ὅμως, πού κυριεύεται ἀπό μνησικακία,
οὔτε μέ παρακλήσεις ἀλλάζει,
οὔτε μέ τροφή μαλακώνει, οὔτε μέ τόν χρόνο,
πού μεταβάλλει τά πάντα, μπορεῖ νά θεραπευθῆ.
Οἱ μνησίκακοι εἶναι οἱ πιό ἀσεβεῖς καί παράνομοι ἀπ᾽ ὅλους,
γιατί δέν ὑπακούουν στά λόγια τοῦ Χριστοῦ πού λέει,
«Ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου καί οὔτω προσάγαγε τό δῶρον» (Ματθ. 5,24)
καί «μή ἐπιδυέτω ὁ ἥλιος ἐπί τῷ παροργισμῷ ὑμῶν» (Ἐφεσ. 4,26).

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Κατηγορίες: Αρετή

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *